Sử dụng Aspirin hằng ngày có nguy cơ gây hại cho sức khỏe

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-04)

Daily aspirin ‘risky’ for health

Science and Health reporter, BBC News say: Healthy people should not take aspirin to ward off heart attacks and cancer. According to the most comprehensive review of the risks and benefits.

Phóng viên chuyên mục khoa học và sức khỏe của tờ BBC News cho biết: Những người khỏe mạnh không nên uống Aspirin để phòng tránh các cơn đau tim và ung thư. Theo một đánh giá toàn diện nhất về nguy cơ và lợi ích của việc sử dụng aspirin.

There has been growing debate about whether all people over 50 should take a daily, low dose aspirin. But the review, conducted by the research arm of the NHS, said it was a “none – balance” due to the dangers of bleeding in the brain and stomach. Overall, it warned against taking the drug, until there was more evidence.

Hiện nay đang bùng nổ các cuộc tranh cãi về việc liệu tất cả những người trên 50 tuổi có nên uống 1 viên aspirin mỗi ngày với liều thấp hơn hay không. Tuy nhiên bảng đánh giá, được thực hiện bởi bộ phận nghiên cứu của Sở Y tế quốc dân, cho rằng: Điều này là một “sự mất cân bằng” gây ra những mối đe dọa xuất huyết não và chảy máu dạ dày. Nói tóm lại, đây là cảnh báo chống lại việc lạm dụng thuốc, cho đến khi có thêm những bằng chứng khác.

Aspirin makes the blood less sticky, so it reduces the odds of a blood clot forming inside the body, which could cause a heart attack or stroke. There are even studies, suggesting it can cut the risk of some cancers. However, as the drug makes it harder for the blood to clot it can cause problems inside the body.

Aspirin giúp giảm sự đông máu vì vậy giảm tỉ lệ hình thành các cục máu đông dị thường trong cơ thể – cục máu đông có thể là nguyên nhân gây ra các cơn đau tim hay đột quỵ. Có những nghiên cứu thậm chí cho rằng aspirin có thể ngăn ngừa nguy cơ của một số căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc sẽ làm cho máu khó đông hơn nó có thể gây ra các vấn đề bên trong cơ thể.

The drug is given to people at high risk of a heart attack or stroke as the medical benefit is clear. However, there have been calls to give aspirin to healthy people as well. A team at Warwick Medical School was asked to assess the evidence by the NHS National Institute for Health Research. For heart attacks and strokes, they concluded giving everyone aspirin would cause “net harm due to increased potential for bleeding”. This was in part due to better management of at-risk patients, including prescribing drugs to lower blood pressure.

Aspirin được dùng cho những người có nguy cơ cao về bệnh đau tim hoặc đột quỵ vì lợi ích về mặt y học của nó là rõ ràng. Tuy nhiên, ngay cả những người khỏe mạnh cũng được khuyến khích dùng aspirin. Một nhóm nghiên cứu của trường Y Warwick đã được yêu cầu kiểm định bằng chứng này bởi Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia thuộc Sở Y tế quốc dân NHS. Để điều trị các cơn đau tim và đột quỵ, họ đã kết luận rằng việc mọi người uống aspirin sẽ gây ra “tổn thương khắp cơ thể do tăng nguy cơ xuất huyết”. Điều này một phần nhờ sự quản lí tốt hơn những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh cao cùng với việc kê đơn thuốc để làm hạ huyết áp.

On cancer, they concluded the evidence was not strong enough to base a decision on, but trials taking place would give clearer proof in the next five years. Prof Aileen Clarke, who led the review, told the BBC:“The risks are finely balanced and for now there is not the evidence to advise people to take it. It would be lovely to say over-50s should take an aspirin a day and have much less cancer, but the research hasn’t yet been done and we should be cautious.

Đối với bệnh ung thư, nhóm nghiên cứu đã kết luận rằng bằng chứng này chưa đủ thuyết phục để làm căn cứ quyết định, tuy nhiên các thử nghiệm đang thực hiện sẽ đưa ra bằng chứng rõ ràng hơn trong 5 năm tới. Giáo sư Aileen Clarke, trưởng nhóm thực hiện bảng đánh giá này, đã phát biểu với tờ BBC rằng: “Những rủi ro này thật khó thấy được và cho đến giờ chưa có bằng chứng để khuyên mọi người dùng aspirin. Thật sự ngây ngô khi cho rằng những người trên 50 tuổi nên uống aspirin mỗi này để giảm nguy cơ bị ung thư hơn, tuy nhiên nghiên cứu vẫn chưa thực hiện xong và chúng ta nên thận trọng.

We need to be extremely careful about over-promoting aspirin.”Amy Thompson, senior cardiac nurse at the British Heart Foundation, said:“Aspirin is extremely important for many heart patients, but for people free of heart disease the jury is still out as the risks are likely to outweigh the benefits. Further research is underway which will shed light on who else is likely to benefit the most from taking aspirin.”

Chúng ta cần cực kì thận trọng về vấn đề quá khuyến khích dùng aspirin. Amy Thompson, một y tá có thâm niên về bệnh tim mạch làm việc tại Quỹ tim mạch Anh cho biết: “Aspirin cực kì quan trọng đối với nhiều bệnh nhân tim mạch, tuy nhiên đối với những người không mắc bệnh tim mạch thì vẫn chưa chắc chắn vì những nguy cơ rủi ro hầu như cao hơn những lợi ích mà nó mang lại. Những nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành sẽ làm sáng tỏ việc những đối tượng nào khác nữa sẽ được hưởng lợi ích nhiều nhất từ việc dùng aspirin.”

Translated: Phạm Tuyền (Victoria)

Source: bbc.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) ward off heart attacks: phòng tránh các cơn đau tim
2. the dangers of bleeding in the brain: những mối đe dọa xuất huyết não
3. (to) make the blood less sticky: giúp giảm sự đông máu
4. (to) cut the risk of some cancers: ngăn ngừa nguy cơ của một số căn bệnh ung thư
5. (to) cause problems inside the body: gây ra các vấn đề bên trong cơ thể
6. people at high risk of a heart attack: những người có nguy cơ cao về bệnh đau tim
7. (to) assess the evidence: kiểm định bằng chứng này
8. (to) give clearer proof: đưa ra bằng chứng rõ ràng hơn
9. (to) take an aspirin: uống aspirin
10. further research: những nghiên cứu sâu hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.