Sử dụng nước ép khoai tây như thế nào để phát triển tóc?

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-11)

How to use potato juice for hair growth?

There is a new product that is able to prevent hair loss and make your hair grow faster than ever. Not only that, but this product darkens white hairs and nourishes our strands, leaving feeling soft and healthy. It sounds too to be true, doesn’t it? Or, if it does exist, it’s way too expensive. In fact, there may even be hair products that are capable of doing all these things for your hair, but they cost a fortune, and are mainly made up of ingredients that we don’t know where they came from. And worst of all, we don’t know the consequences they may have on our hair and overall health.

Có một sản phẩm mới có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và làm cho tóc của bạn mọc nhanh hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, mà sản phẩm này còn làm đen tóc bạc và nuôi dưỡng những sợi tóc của chúng ta, để lại cảm giác mềm mại và chắc khỏe. Nghe có vẻ quá đúng, phải không? Hoặc, nếu nó có mặt, thì nó quá đắt chăng. Trong thực tế, thậm chí có thể có các sản phẩm tóc có khả năng làm tất cả những điều này cho tóc của bạn, nhưng chúng tốn nhiều tiền, và chủ yếu được tạo thành từ các thành phần mà chúng ta không biết chúng đến từ đâu. Và tệ hơn hết, chúng ta không biết hậu quả của chúng đối với tóc và sức khỏe chung của chúng ta.

The truth is that all the benefits we mentioned that it can be obtained using a natural ingredient: the potato. Potatoes contain many nutrients that can be incredibly beneficial to your hair. Potatoes: – Cleanse, nourish and strengthen your scalp; – Increase hair growth; – Prevent hair loss; – Boost shine and strengthen strands. Using this vegetable in your hair care routine is not totally new, but the best way to do it is by using potato water. Here’s what you need to do: Ingredients 1 potato; 50 ml of water.

Sự thật là tất cả những lợi ích mà chúng tôi đã đề cập có thể thu được bằng cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên: khoai tây. Khoai tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng cực kỳ có lợi cho mái tóc của bạn. Khoai tây: – Làm sạch, nuôi dưỡng và tăng cường da đầu của bạn; – Tăng sự phát triển tóc; – Ngăn ngừa rụng tóc; – Thúc đẩy những sợi tóc sáng và chắc khỏe. Sử dụng loại thực vật này trong việc chăm sóc tóc thường ngày của bạn là không hoàn toàn mới, nhưng là cách tốt nhất để thực hiện là sử dụng nước khoai tây. Đây là những gì bạn cần làm: Thành phần 1 củ khoai tây; 50 ml nước.

Wash the potato well and chop it into small pieces. Mix the chopped up potatoes with the water and beat them in the blender for a few minutes. After they have been puréed, use a clean cloth to strain them. Squeeze the potatoes hard with the cloth in order to extract as much liquid as possible. The ideal is to prepare the mixture right before you preform the treatment so you make sure that you’re not losing any of its beneficial qualities.

Hãy rửa sạch khoai tây và cắt thành từng mẩu nhỏ. Hãy trộn khoai tây băm nhỏ với nước và xay chúng trong máy sinh tố vài phút. Sau khi chúng đã được tán nhuyễn, hãy sử dụng một miếng vải sạch để lọc chúng. Hãy vắt khoai tây thật mạnh với miếng vải để chắt lọc càng nhiều chất lỏng càng tốt. Điều lý tưởng là chuẩn bị hỗn hợp ngay trước khi bạn thực hiện việc chữa trị để đảm bảo rằng bạn không đánh mất bất kỳ đặc tính có lợi nào của nó.

The application process is very easy. Gently massage your scalp with the potato juice for five to ten minutes. Then apply it all over your hair and let it sit for at least 30 minutes but no more 2 hours. Wash and condition your hair as usual. You can also mix the potato juice with 2 tablespoons of aloe vera gel and apply it to your hair if you want to increase the hair growth rate even more.

Quy trình áp dụng rất dễ dàng. Nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của bạn với nước ép khoai tây trong 5 đến 10 phút. Sau đó áp dụng nó trên khắp tóc của bạn và ủ ít nhất 30 phút nhưng không nhiều hơn 2 giờ. Rửa và dưỡng tóc của bạn như bình thường. Bạn cũng có thể trộn nước ép khoai tây với 2 thìa gel lô hội và áp dụng nó cho tóc của bạn nếu bạn muốn tăng tỷ lệ phát triển tóc nhiều hơn nữa.

Translated: Phúc Phạm

Source: Health

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) prevent hair loss: ngừa rụng tóc
2. (to) nourish our strands: nuôi dưỡng những sợi tóc của chúng ta
3. (to) cost a fortune: tốn nhiều tiền
4. (to) use a natural ingredient: sử dụng nguyên liệu tự nhiên
5. (to) beat them in the blender: xay chúng trong máy sinh tố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.