Tập thể dục có thể tốt như là một liều thuốc

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-09)

Exercise can be as good as pills

Exercise can be as good a medicine as pills for people with conditions such as heart disease, a study has found. The work in the British Medical Journal (BMJ) looked at hundreds of trials involving nearly 340,000 patients to assess the merits of exercise and drugs in preventing death.

Tập thể dục có thể là một liều thuốc tốt đối với những người mắc các bệnh như bệnh tim mạch theo như một nghiên cứu đã tìm thấy. Một công trình trong Tạp chí Y học Anh (BMJ) đã thực hiện hàng trăm thử nghiệm liên quan đến gần 340.000 bệnh nhân nhằm đánh giá những hiệu quả của việc luyện tập thể dục và việc sử dụng thuốc để ngăn ngừa tử vong.

Physical activity rivalled some heart drugs and outperformed stroke medicine. The findings suggest exercise should be added to prescriptions, say the researchers. Experts stressed that patients should not ditch their drugs for exercise – rather, they should use both in tandem.

Hoạt động thể chất có tác dụng tương tự như một số loại thuốc trợ tim và vượt trội hơn hẳn so với thuốc trị liệu đột quỵ. Những phát hiện cho thấy việc tập thể dục nên được bổ sung vào những đơn thuốc, các nhà nghiên cứu cho hay. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng bệnh nhân không nên bỏ thuốc của họ để tập thể dục – thay vào đó, họ nên sử dụng cả hai song song.

Prescriptions rise

Too few adults currently get enough exercise. Only a third of people in England do the recommended 2.5 hours or more of moderate-intensity activities, such as cycling or fast walking every week. In contrast, prescription drug rates continue to rise. There were an average of 17.7 prescriptions for every person in England in 2010, compared with 11.2 in 2000.

Sự gia tăng của các đơn thuốc

Quá ít người trưởng thành hiện nay tập thể dục đầy đủ. Chỉ có một phần ba số người ở Anh được khuyến cáo thực hiện 2,5 giờ tập hoặc các hoạt động với cường độ vừa phải chẳng hạn như đi xe đạp hoặc đi bộ nhanh mỗi tuần. Ngược lại, tỷ lệ thuốc kê theo đơn tiếp tục tăng lên. Trung bình có 17,7 đơn thuốc cho mỗi người ở Anh năm 2010, so sánh với năm 2000 chỉ có 11,2.

For the study, scientists based at the London School of Economics, Harvard Pilgrim Health Care Institute at Harvard Medical School and Stanford University School of Medicine trawled the medical literature to be compared exercise with pills as a therapy. They identified 305 trials to include in their analysis. These trials looked at managing conditions such as existing heart disease, stroke rehabilitation, heart failure and pre-diabetes. When they studied the data as a whole, they found exercise and drugs were comparable in terms of death rates.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học có trụ sở tại Trường Kinh tế London, Viện Chăm sóc Sức khỏe Harvard Pilgrim  tại trường Y Harvard và trường Đại học Y khoa Stanford đã nghiên cứu các tài liệu y khoa để so sánh việc tập thể dục với thuốc uống như một liệu pháp điều trị. Họ đã tìm thấy 305 thử nghiệm để đưa vào bản phân tích của họ. Những thử nghiệm này xem xét việc quản lý các tình trạng như là bệnh tim hiện tại, phục hồi sau đột quỵ, suy tim và tiền tiểu đưởng. Khi nghiên cứu tất cả các dữ liệu, họ đã thấy rằng việc tập thể dục và uống thuốc có thể so sánh được về tỷ lệ tử vong.

But there were two exceptions

Drugs called diuretics were the clear winner for heart failure patients, while exercise was the best for stroke patients in terms of life expectancy. Amy Thompson, senior cardiac nurse at the British Heart Foundation, said that although an active lifestyle brings many health benefits, there is not enough evidence to draw any firm conclusions about the merit of exercise above and beyond drugs.

Tuy nhiên đã có hai trường hợp ngoại lệ

Thuốc lợi tiểu rõ ràng là phương pháp chữa trị tốt nhất đối với bệnh nhân suy tim, trong khi tập thể dục là phương pháp tốt nhất cho bệnh nhân bị đột quỵ để kéo dài tuổi thọ. Amy Thompson, một y tá lâu năm về tim mạch của Quỹ Tim mạch Anh, đã nói rằng mặc dù lối sống năng động mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không có đủ bằng chứng để đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào về ưu điểm của việc tập thể dục còn hơn cả thuốc.

“Medicines are an extremely important part of the treatment of many heart conditions and people on prescribed drugs should keep taking their vital meds. If you have a heart condition or have been told you’re at high risk of heart disease, talk to your doctor about the role that exercise can play in your treatment.”

“Thuốc là một phần cực kỳ quan trọng trong việc điều trị nhiều bệnh tim mạch và những người uống thuốc theo đơn nên duy trì việc uống thuốc cần thiết của họ. Nếu bạn bị bệnh tim hoặc được cho biết bạn có nguy cơ cao bị bệnh tim, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về vai trò mà tập thể dục có thể mang lại trong quá trình điều trị của bạn. ”

Dr Peter Coleman of the Stroke Association said exercise alongside drugs had a vital role that merited more research.“We would like to see more research into the long-term benefits of exercise for stroke patients.“By taking important steps, such as regular exercise, eating a balanced diet and stopping smoking, people can significantly reduce their risk of stroke.” “Moderate physical activity, for example, can reduce the risk of stroke by up to 27%.”

Tiến sĩ Peter Coleman của Hiệp hội Đột quỵ đã cho biết việc tập thể dục song song với sử dụng thuốc có vai trò quan trọng và đáng được nghiên cứu thêm. “Chúng tôi muốn thấy nhiều nghiên cứu hơn nữa về lợi ích lâu dài của tập thể dục đối với bệnh nhân bị đột quỵ. “Bằng cách thực hiện các bước quan trọng, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên, ăn uống theo một chế độ cân bằng và ngừng hút thuốc, mọi người có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị đột quỵ.” “Hoạt động thể chất vừa phải, là một ví dụ, có thể làm giảm nguy cơ bị đột quỵ lên đến 27%”.

Health benefits

Doing exercise regularly: Can reduce your risk of major illnesses, such as heart disease, stroke, diabetes and cancer by up to 50%, can lower your risk of early death by up to 30%, can boost self-esteem, mood, sleep quality and energy as well as keep weight off. Moderate activity, such as cycling or fast walking, gives your heart and lungs a workout.

Những lợi ích về sức khỏe

Tập thể dục thường xuyên: Có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nặng, như bệnh tim, bị đột quỵ, tiểu đường và ung thư lên đến 50%, có thể giảm nguy cơ tử vong sớm đến 30%, có thể làm tăng sự tự trọng, hưng phấn, chất lượng giấc ngủ và năng lượng cũng như giúp giảm cân. Hoạt động vừa phải, như đi xe đạp hoặc đi bộ nhanh, giúp cho trái tim và phổi của bạn được luyện tập.

Translated: Nguyễn Xuân Hòa

Source: bbc.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) assess the merits of exercise: đánh giá những hiệu quả của việc luyện tập thể dục
2. (to) use both in tandem: sử dụng cả hai song song
3. moderate-intensity activities: các hoạt động với cường độ vừa phải
4. stroke rehabilitation: phục hồi sau đột quỵ
5. heart failure patients: những bệnh nhân suy tim
6. life expectancy: kéo dài tuổi thọ
7. (to) bring many health benefits: mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
8. at high risk of heart disease: nguy cơ cao bị bệnh tim
9. (to) have a vital role: có vai trò quan trọng
10. moderate physical activity: hoạt động thể chất vừa phải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.