Thị trường điện thoại thông minh tầm trung đang nóng lên

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-03)

Mid-tier smartphone market heats up

Oppo launched its F7 series priced at VND8-10 million and nearly 19,000 were sold just the first day. In late April, Xiaomi broke its record when selling 20,000 Redmi 5 Plus on the launch day.

Oppo đã tung ra dòng sản phẩm F7 với giá từ 8 đến 10 triệu đồng và gần 19.000 chiếc được bán ra chỉ trong ngày đầu tiên. Vào cuối tháng 4, Xiaomi đã phá kỷ lục khi bán được 20.000 Redmi 5 Plus vào ngày ra mắt.

About 5,000 Nova 3e of Huawei, priced at VND7 million, were sold on the launch day April 8. The manufacturer hopes it can sell 20,000-30,000 products a month, from now to August.

Khoảng 5.000 chiếc Nova 3e của hãng Huawei, có giá 7 triệu đồng, đã được bán vào ngày ra mắt ngày 8 tháng 4. Nhà sản xuất hy vọng nó có thể bán được 20.000 đến 30.000 sản phẩm trong mỗi tháng, từ nay đến hết tháng 8.

Also in April 2018, HMD Global launched Nokia 6 and Nokia 7 with the selling prices of VND7 million and VND9 million, respectively. Equipped with new technologies and beautiful design, the two models have caught the attention of Vietnamese who were loyal to the once-famous brand.

Cũng trong tháng 4 năm 2018, HMD Global đã ra mắt Nokia 6 và Nokia 7 với giá bán tương ứng 7 triệu và 9 triệu đồng. Được trang bị với công nghệ mới và thiết kế đẹp, hai kiểu mẫu này đã thu hút sự chú ý của người dân Việt Nam, những người mà trung thành với thương hiệu từng nổi tiếng này.

Nokia plans to sell 500,000 products this year. Observers said the mid-tier models with fingerprint sensor, dual camera, Always-on display with beautiful design, high configuration and many features are the favorite in Vietnam now.

Nokia lên kế hoạch bán 500.000 sản phẩm trong năm nay. Các quan sát viên đã nói những dòng sản phẩm tầm trung với cảm biến dấu vân tay, camera kép, màn hình luôn hiển thị với thiết kế đẹp, cấu hình cao và nhiều tính năng được yêu thích tại Việt Nam hiện nay.

According to GfK, a market analysis firm, smartphones priced at VND5-10 million amount to 34 percent of the smartphone market. Dang Thanh Phong of The Gioi Di Dong, the largest mobile phone distribution chain, said the best sellers are models from VND5-6 million to less than VND10 million.

Theo GfK, một công ty phân tích thị trường, những dòng điện thoại thông minh có giá tầm 5 đến 10 triệu đồng chiếm khoảng 34% của thị trường điện thoại thông minh. Ông Đặng Thanh Phong thuộc Thế giới di động, chuỗi phân phối điện thoại di động lớn nhất, cho biết sản phẩm bán chạy nhất là các dòng từ 5 – 6 triệu đồng cho đến dưới 10 triệu đồng.

Most manufacturers target the market segment and introduce models targeting youth and office workers. Samsung has J7+ and J7 Pro, while Apple has iPhone 6 and Oppo has six models in the market segment. Sony, HTC, Vivo, Huawei and Nokia also have products available in the market.

Hầu hết các nhà sản xuất hướng tới mục tiêu phân khúc thị trường và giới thiệu các dòng sản phẩm nhắm đến giới trẻ và nhân viên văn phòng. Samsung có J7+ và J7 Pro, trong khi đó Apple có Iphone 6 và Oppo có 6 dòng sản phẩm trong phân khúc thị trường này. Sony, HTC, Vivo, Huawei và Nokia cũng đang có những sản phẩm có mặt trên thị trường.

Do Quang Kha, CEO of Oppo Vietnam, said artificial intelligence (AI) is an important feature to buy smartphone products. “They may not understand what AI means, but they will choose products which best understand them and serve as clever assistants,” he said, adding that the phones which can turn off unused functions, thus helping prolong battery life, or phones with cameras which know users’ habits and can take beautiful selfies will be the most popular choices.

Ông Đỗ Quang Kha, giám đốc điều hành của hãng Oppo Việt Nam, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) là một tính năng quan trọng để chọn mua các sản phẩm điện thoại thông minh. “Họ có thể không hiểu AI là gì, nhưng họ sẽ chọn những sản phẩm mà sự hiểu biết của họ là tốt nhất và phục vụ như một trợ lý thông minh,” ông nói thêm rằng điện thoại này có thể tắt các chức năng không sử dụng, giúp kéo dài tuổi thọ pin, hoặc điện thoại với máy ảnh biết được những thói quen của người dùng và nó có thể chụp ảnh tự sướng tuyệt đẹp sẽ là sự lựa chọn phổ biến nhất.

Upon its return, Nokia decided to cooperate with The Gioi Di Dong, Google, Qualcomm and Home Credit to offer Nokia 6 and Nokia 7 Plus, the phones made with the most advanced technology. The two products of Nokia are now available at 1,800 The Gioi Di Dong shops. It is estimated that 500,000 products will be sold in 2018.

(US$1=VND 22,00)

Khi quay trở lại, Nokia quyết định hợp tác với Thế Giới Di Động, Google, Qualcomm và Home Credit để cung cấp Nokia 6 và Nokia 7 plus, những chiếc điện thoại được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất. Hai sản phẩm của Nokia hiện có sẵn tại 1.800 cửa hàng Thế Giới Di Động. Ước tính rằng 500.00 sản phẩm sẽ được bán vào năm 2018.

(1 đô la Mỹ =22 ngàn Việt Nam đồng.)

Translated: Hiền SIWRR

Source: english.vietnamnet.vn

 

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to be) equipped with new technologies: được trang bị với công nghệ mới
2. (to) catch the attention of: thu hút sự chú ý của
3. the mid-tier models: những dòng sản phẩm tầm trung
4. the fingerprint sensor: cảm biến dấu vân tay
5. the high configuration: cấu hình cao
6. the largest mobile phone distribution chain: chuỗi phân phối điện thoại di động lớn nhất
7. (to) target the market segment: hướng tới mục tiêu phân khúc thị trường
8. (be) available in the market: có mặt trên thị trường
9. the artificial intelligence: trí tuệ nhân tạo
10. (to) prolong battery life: kéo dài tuổi thọ pin
11. (to) cooperate with: hợp tác với
12. the most advanced technology: công nghệ tiên tiến nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.