Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại tu viện đầu tiên của mình tại Việt Nam

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-23)

Zen master Thich Nhat Hanh returns to his first monastery in Vietnam

On his fifth return trip to Vietnam, Vietnamese Zen Buddhist monk Thich Nhat Hanh has chosen to stay at the pagoda in the central region where he was ordained 76 years ago. The 92-year-old Zen master landed at Da Nang International Airport on Friday after leaving the Plum Village International Practice Center in northeastern Thailand, making his second visit to the motherland in over a year.

Trong chuyến công du trở về Việt Nam lần thứ 5, nhà sư Thiền tông Việt Nam Thích Nhất Hạnh đã chọn ở lại chùa trong khu vực miền Trung nơi ông được thụ phong cách đây 76 năm. Vị Thiền sư 92 tuổi này đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng hôm thứ 6 sau khi rời Trung tâm Thiền Tập Quốc tế Làng Mai ở đông bắc Thái Lan, chuyến thăm thứ 2 của ông đến quê hương trong vòng hơn 1 năm.

He then left for Tu Hieu Pagoda, the monastery where he became a novice Buddhist monk at 16, in nearby Thua Thien-Hue Province on Sunday afternoon. Thich Nhat Hanh was welcomed at the Tu Hieu temple by a large number of Buddhist nuns, monks and lay practitioners who had already gathered there. Amongst those present at the event were foreigners. Thich Nhat Hanh was taken in a wheelchair around the pagoda before offering incense in the main hall with a statue of the Buddha.

Sau đó, ông rời chùa Từ Hiếu, tu viện nơi ông trở thành một tu sĩ nhập môn Phật giáo lúc tuổi 16, ở tỉnh Thừa Thiên Huế gần đó vào chiều chủ nhật. Thầy Thích Nhất Hạnh đã được chào đón tại chùa Từ Hiếu bởi một lượng lớn các ni sư, sư thầy và cư sĩ Phật giáo đã tập trung ở đó. Trong số những người có mặt tại sự kiện này là những người nước ngoài. Thầy Thích Nhất Hạnh được ngồi trên xe lăn thăm quanh ngôi chùa trước khi dâng hương tượng Phật trong chánh điện.

He seemed to have healthy countenance, able to communicate by hand gesture and eye movement, although he looked frailer than he was during his nine-day visit to this place. He is staying at the monastery, pursuant to a schedule that has not been specifically revealed. This is his fifth return to Vietnam, following those in 2005, 2007, 2008 and 2017. In 2014 he was taken to the U.S. for treatment for a health problem. Thich Nhat Hanh is generally considered to rank second amongst Buddhist leaders influential in the West, only after the Tibetan spiritual leader Dalai Lama.

Ông dường như có sắc thái khỏe mạnh, có thể giao tiếp bằng cử chỉ tay và chuyển động mắt, mặc dù ông trông yếu hơn trong suốt 9 ngày đến thăm nơi này. Ông đang ở tại tu viện, theo lịch trình không được tiết lộ cụ thể. Đây là lần thứ 5 trở lại Việt Nam, sau năm 2005, 2007, 2008 và 2017. Năm 2014 ông được đưa sang Hoa Kỳ cho việc điều trị vấn đề sức khỏe. Thầy Thích Nhất Hạnh thường được coi là nhân vật số 2 trong số các nhà lãnh đạo Phật giáo có tầm ảnh hưởng ở phương Tây, chỉ sau nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Dalai Lama.

In 1966, he left Vietnam on a peace mission and met Rev. Dr. Martin Luther King Jr., who nominated him for the Nobel Prize in 1967. The monk then traveled widely across the world, spreading the Buddha’s teachings on compassion and peace. He established a community of Zen Buddhists called Plum Village in rural France. In 2005 he returned to Vietnam for the first time after nearly 40 years living in foreign countries. The lifestyle at Plum Village was featured in Walk With Me, a documentary that was showed at the 2017 Southwest film festival in Texas and became available in cinemas across Vietnam early this year.

Năm 1966, ông rời Việt Nam trong một sứ mệnh hòa bình và gặp gỡ Tiến sĩ Martin Luther King Jr., người đã đề cử ông cho giải Nobel năm 1967. Sau đó nhà sư này chu du khắp thế giới, truyền bá giáo lý của Đức Phật về lòng từ bi và sự thanh tịnh. Ông thành lập một cộng đồng Phật tử Thiền gọi là Làng Mai ở vùng nông thôn nước Pháp. Năm 2005, ông trở lại Việt Nam lần đầu tiên sau gần 40 năm sống ở nước ngoài. Lối sống tại Làng Mai được giới thiệu trong Walk With Me, một bộ phim tài liệu được chiếu tại Liên hoan phim Tây Nam năm 2017 ở Texas và đã có mặt trong các rạp chiếu phim trên khắp Việt Nam vào đầu năm nay.

Translated: Anh Khoa

Source: tuoitrenews.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. Vietnamese Zen Buddhist monk: nhà sư Thiền tông Việt Nam
2. the central region: khu vực miền Trung
3. (to) make his second visit to the motherland: chuyến thăm thứ 2 của ông đến quê hương
4. a novice Buddhist monk: một tu sĩ nhập môn Phật giáo
5. (to) offer incense in the main hall with a statue of the Buddha: dâng hương tượng Phật trong chánh điện
6. (to) have healthy countenance: có sắc thái khỏe mạnh
7. treatment for a health problem: việc điều trị vấn đề sức khỏe
8. a peace mission: một sứ mệnh hòa bình
9. (to) nominate him for the Nobel Prize: đề cử ông cho giải Nobel
10. (to) spread the Buddha’s teachings on compassion and peace: truyền bá giáo lý của Đức Phật về lòng từ bi và sự thanh tịnh
11. Southwest film festival: liên hoan phim Tây Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.