Tiger Woods: Nhà quán quân golf vĩ đại người Mỹ

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-05)

Tiger Woods: A Great American Golf Champion

Source: Youtube

Golf is one of the most popular games in the United States today. There have been many great champions over the years like Arnold Palmer, and Jack Nicklaus, but none has seen success like Tiger Woods. His father was black; his mother was Thai. He was born and lived his early life in Thailand.

Golf là một trong những môn thể thao phổ biến nhất tại Mỹ hiện nay. Đã có nhiều  nhà vô địch vĩ đại trong những năm qua như Arnold Palmer, và Jack Nicklaus, nhưng không ai cho thấy được sự thành công như Tiger Woods. Cha ông là người da đen; mẹ ông là người Thái Lan. Ông được sinh ra và sống thời niên thiếu của mình tại Thái Lan.

Woods joined the pro golf tour at the age of 20 in 1996, where he began setting records for winning championships at a young age. He was one of the most promising young stars to hit the tour in years, which led to Woods acquiring several, lucrative contracts with Nike, and Titleist. Woods became a very young millionaire. In 2001, Woods became the first player in history to hold the title in all four Major golf tournaments. It seemed there was nothing this young man could not accomplish.

Woods đã tham gia vào giải đấu tour golf chuyên nghiệp ở tuổi 20 vào năm 1996, nơi mà ông đã bắt đầu lập các kỷ lục khi giành chức vô địch ở tuổi đời còn trẻ. Ông là một trong những ngôi sao trẻ đầy triển vọng nhất khi tham gia giải tour thi đấu trong nhiều năm, điều này dẫn đến việc Woods giành được một số bản hợp đồng đắt giá với Nike, và Titleis. Woods đã trở thành một nhà triệu phú rất trẻ. Năm 2001, Woods đã trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử nắm giữ danh hiệu trong cả 4 vòng đấu golf loại trực tiếp Major. Dường như không có điều gì mà chàng trai trẻ này không thể hoàn thành được.

Woods grew up in Orange County, California, and studied for two years at prestigious Stanford University. Woods began playing golf at an early age, and before long was winning amateur championships regularly. He was the Professional Golfers Association (PGA) Rookie of the Year in 1996. 

Woods lớn lên ở Quận Cam, California, và học 2 năm tại trường Đại học danh tiếng Stanford. Woods bắt đầu chơi golf ở độ tuổi còn rất sớm, và khoảng thời gian dài trước đó thì đã thường xuyên giành được những danh hiệu quán quân giải nghiệp dư. Ông là thành viên của Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ (PGA) là tân binh của năm trong 1996.

He has been named PGA (The Professional Golfers’ Association of America) Player of the Year, and PGA Tour Player of the Year, 11 times each. He has also led the tour as the biggest money winner several years. He was married, and had two children. His life was presumed ideal, but that changed in 2009.

Ông đã từng được gọi là vận động viên PGA (Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ) của năm, và vận động viên chơi tại PGA Tour của năm, 11 lần giành được danh hiệu  cho mỗi giải đấu. Ông cũng dẫn đầu giải tour thi đấu khi là người chiến thắng với số tiền lớn nhất trong một vài năm. Ông đã kết hôn, và có 2 đứa con. Cuộc sống của ông hẳn là lí tưởng, nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 2009.

Woods was exposed as a womanizer by several women, following an alleged affair with a New York woman. Woods denied any wrongdoing, but eventually confessed to several “indiscretions”. The controversy kept gaining momentum, and it eventually led to his divorce and the loss of endorsement money from the sponsors. Woods is back on the tour, but has not regained his proficiency as before.

Woods đã bị vạch trần như là một người có quan hệ lăng nhăng với một vài người phụ nữ, sau một mối tình bị cáo buộc với một người phụ nữ New York. Woods đã phủ nhận bất cứ hành vi sai trái nào, nhưng cuối cùng đã thú nhận một vài “sự hớ hênh”. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục trên đà tăng, và cuối cùng dẫn đến việc li hôn và việc mất tiền bản quyền quảng cáo từ nhà tài trợ. Woods trở lại tour thi đấu, nhưng ông đã không lấy lại được phong độ như trước.

Translated: Hồng Lê

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. many great champions: nhiều nhà vô địch vĩ đại
2. (to) set records: lập các kỷ lục
3. (to) hold the title: nắm giữ danh hiệu
4. prestigious Stanford University: trường Đại học danh tiếng Stanford
5. the loss of endorsement money from the sponsors: việc mất tiền bản quyền quảng cáo từ nhà tài trợ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.