Trẻ em dưới 5 tuổi được nhận miễn phí vitamin A vào Ngày vi chất dinh dưỡng

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-18)

Under-five children to receive free vitamin A on Micronutrient Day

Children from 6-60 months in 22 provinces having high low growth rates will be given free vitamin A supplements on the National Micronutrient Day (June 1-2), Director of the National Institute of Nutrition (NIN) Le Danh Tuyen said on May 25.

Trẻ em từ 6 – 60 tháng tuổi ở 22 tỉnh có tỷ lệ phát triển về chiều cao thấp sẽ được uống bổ sung vitamin A miễn phí vào Ngày vi chất dinh dưỡng quốc gia (từ ngày 1 đến 2 tháng 6), Ông Lê Danh Tuyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) tuyên bố ngày 25 tháng 5.

The national drive also provide vitamin A capsules for children from 6-36 months in the remaining 41 cities and provinces, children at risk of micronutrient deficiency (malnourished and sick), and postpartum mothers, Tuyen said.

Trung tâm dự phòng quốc gia cũng cung cấp viên nang vitamin A cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi ở 41 tỉnh thành còn lại, trẻ có nguy cơ thiếu vi chất dinh dưỡng (bị suy dinh dưỡng và thấp còi) và các bà mẹ sau sinh, theo ông Tuyên.

During the campaign, children aged from 24 months to less than 60 months in the 22 localities will also be dewormed, the health official said, adding that the information work will be intensified to raise public awareness of malnutrition and micro-nutrient deficiency.

Trong suốt chiến dịch, trẻ từ 24 đến dưới 60 tháng tuổi ở 22 địa phương cũng sẽ được tẩy giun sán, thêm vào đó công tác thông tin sẽ được tăng cường để nâng cao nhận thức của cộng đồng về suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng.

The distribution of vitamin A supplements has become an annual activity at 11,000 wards and communes nationwide, benefiting nearly 1 million under-five children each year.

Việc phân phát vitamin A bổ sung đã trở thành một hoạt động thường niên ở 11.000 phường/xã trên toàn quốc, mang lại lợi ích cho gần 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm.

The NIN reported that the number of under-five children suffering from underweight in Vietnam dropped from 30.1 percent in 2000 to 14.1 percent in 2015 and only 13.8 percent in 2016.  Vietnam has also eradicated blindness due to vitamin A deficiency and improved public awareness about micro-nutrient, the institute said.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã báo cáo rằng số trẻ em dưới năm tuổi chịu tình trạng nhẹ cân tại Việt Nam giảm từ 30,1% năm 2000 xuống còn 14,1% năm 2015 và chỉ còn 13,8% vào năm 2016. Việt Nam cũng đã điều trị triệt để bệnh mù do thiếu vitamin A và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vi chất dinh dưỡng, theo Viện.

However, the national rate of stunted growth among children still remained high at 24.3 percent in 2016 and unequal between regions, with big gaps between mountainous, rural areas, and cities, delta regions. Therefore, preventing micronutrient deficiency is one of the six important goals of the National Strategy on Nutrition for 2011-2020.

Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi quốc gia của trẻ em vẫn còn duy trì ở mức cao 24,3% năm 2016 và không đồng đều giữa các vùng miền, với khoảng cách lớn giữa các vùng miền núi, nông thôn, với thành phố và vùng đồng bằng. Do đó, việc ngăn ngừa thiếu vi chất dinh dưỡng là một trong sáu mục tiêu quan trọng của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020.

NIN Deputy Director Truong Tuyet Mai said providing micronutrient supplements for high-risk groups such as children and new mothers is a fast and timely measure to reduce the situation of micronutrient deficiency.

Theo bà Trương Tuyết Mai Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc cung cấp vi chất dinh dưỡng bổ sung cho các nhóm có nguy cơ cao như trẻ em và các bà mẹ mới sinh là giải pháp nhanh chóng và kịp thời để giảm thiểu tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng.

Medium-term measures such as adding micronutrient supplements to essential foods, and long-term, sustainable measures such as adding diverse food products to daily meals are being taken to solve the problem of micronutrient deficiency in Vietnam.

Các giải pháp trung hạn như thêm vi chất dinh dưỡng bổ sung vào các thực phẩm thiết yếu, và các giải pháp lâu dài, bền vững như thêm các sản phẩm thực phẩm đa dạng vào các bữa ăn hàng ngày đang được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề về thiếu vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam.

Adding micronutrient supplements to essential foods is a simple, effective way of improving daily meals, health, and quality of life, she said.

Việc thêm vi chất dinh dưỡng bổ sung vào các thực phẩm thiết yếu là một cách đơn giản, hiệu quả để cải thiện các bữa ăn hàng ngày, sức khỏe và chất lượng cuộc sống, theo bà.

Translated: Huyền Huyền

Source: en.vietnamplus.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) have high low growth rates: có tỷ lệ phát triển về chiều cao thấp
2. children at risk of micronutrient deficiency: trẻ có nguy cơ thiếu vi chất dinh dưỡng
3. (to) raise public awareness of malnutrition: tăng cường để nâng cao nhận thức của cộng đồng về suy dinh dưỡng
4. an annual activity: một hoạt động thường niên
5. high-risk groups: các nhóm có nguy cơ cao
6. (to) reduce the situation of micronutrient deficiency: giảm thiểu tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng
7. medium-term measures: các giải pháp trung hạn
8. (to) solve the problem of micronutrient deficiency: giải quyết vấn đề về thiếu vi chất dinh dưỡng
9. essential foods: các thực phẩm thiết yếu
10. (to) improve daily meals: cải thiện các bữa ăn hàng ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.