Uống sữa không có nguồn gốc từ bò liên quan đến việc khiến trẻ thấp hơn

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-02)

Drinking non-cow milk linked to shorter kids

According to a nearly study, Children who drink dairy alternatives like soy, almond or rice milks are slightly shorter than their peers who drink cow’s milk. The study, published Wednesday in the American Journal of Clinical Nutrition, found that each daily cup of non-cow’s milk consumed was associated with 0.4 centimeters (0.15 inches) lower height than average for a child’s age.

Theo một nghiên cứu mới đây, những đứa trẻ uống các sản phẩm thay thế sữa bò như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân hay sữa gạo đều hơi thấp hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa uống sữa bò. Nghiên cứu này, được công bố vào thứ Tư trong mục Dinh Dưỡng lâm sàng của Tạp chí Mỹ, đã phát hiện rằng mỗi ngày tiêu thụ tách sữa không từ sữa bò có liên quan đến việc chiều cao thấp hơn 0,4 cm (0,15 inches) so với mức trung bình của một đứa trẻ cùng tuổi.

 

“We found that children who are consuming non-cow’s milk like rice, almond and soy milk tended to be a little bit shorter than children who consumed cow’s milk,” said Dr. Jonathon Maguire, the study’s lead author and a pediatrician and researchers at St. Michael’s Hospital in Toronto. “For example, a 3-year-old child consuming three cups of non-cow’s milk relative to cow’s milk was on average 1.5 centimeters shorter.” That’s over half an inch difference, which Maguire said is “not a tiny difference when you’re 3 years old.”

“Chúng tôi đã phát hiện ra rằng những trẻ em đang tiêu thụ sữa không từ bò như sữa gạo, sữa hạt và sữa đậu nành có khuynh hướng bị thấp hơn một chút so với những trẻ tiêu thụ sữa từ bò” theo bác sĩ Jonathon Maguire, tác giả chính của công trình nghiên cứu này và là một bác sĩ khoa Nhi cùng những nhà nghiên cứu tại Bệnh viện St. Michael’s ở Toronto cho biết. “Chẳng hạn như, một đứa trẻ lên ba tiêu thụ 3 tách sữa không có nguồn gốc bò với việc đứa trẻ uống sữa bò thì chiều cao trung bình thấp hơn 1,5 cm. Đó là hơn một nửa inch khác biệt, mà Maguire nói rằng “không phải là một sự khác biệt rất nhỏ khi bạn 3 tuổi.”

The study was a cross-section involving 5,034 healthy Canadian children ranging in age from 2 to 6 years old. The subjects were on average 38 months of age, with 51% being male, and were recruited from nine families and pediatric healthcare practices from December 2008 to September 2015.

Đây là một nghiên cứu xuyên khu vực bao gồm 5.034 trẻ em Canada khỏe mạnh trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi. Các đối tượng trong độ tuổi trung bình 38 tháng tuổi với 51% là bé trai, và được tuyển mới từ 9 gia đình và thực hành chăm sóc sức khỏe nhi khoa từ tháng 12/2008 đến tháng 9/2015.

Of those participating, about 5% drank exclusively non-cow’s milks, and about 84% drank only cow’s milk; about 8% drank both and about 3% drank neither. Maguire said the most surprising finding was “that the amount children were shorter depended on how much they were consuming.”

Trong số những bé tham gia, khoảng duy nhất 5% uống các loại sữa không có nguồn gốc từ bò, và khoảng 84% chỉ uống sữa bò, khoảng 8% uống cả 2 loại và khoảng 3% không uống cả 2 loại. Maguire cho rằng sự ngạc nhiên nhất tìm thấy là “số lượng trẻ em thấp hơn phụ thuộc vào lượng sữa chúng hấp thụ là bao nhiêu”.

“It’s not like if you’re not consuming cow’s milk, you’re a little shorter,” he said. “It’s more like if you are consuming non-cow’s milk, with each cup that a child consumes, that child on average appears to be a little bit smaller, a little shorter. That’s a bit surprising.”

“Điều này không giống như nếu bạn không tiêu thụ sữa bò, bạn sẽ thấp hơn 1 chút,” ông ấy nói. “Nó giống hơn nếu bạn đang tiêu thụ sữa không có nguồn gốc từ bò, với mỗi ly mà một đứa trẻ tiêu thụ, đứa trẻ đó có vẻ hơi nhỏ hơn, thấp hơn 1 chút. Điều đó thì hơi ngạc nhiên 1 chút.”

Does it matter if a kid is half an inch shorter at the age of 3? Does it correlate with height in adulthood? “That’s one remaining question. We don’t know if the kids consuming non-cow’s milk, maybe they catch up their growth over time, or maybe they don’t. Time’s going to have to tell,” he said. “We do know in general as pediatricians that children who are on a certain percentile line in terms of height tend to stay on that line for the rest of their childhood and into adulthood.”

Có vấn đề không nếu 1 đứa trẻ thấp hơn nửa inch tại thời điểm lên 3 tuổi? Nó có tương quan đến chiều cao khi trưởng thành không? “Đó là một câu hỏi vẫn giữ nguyên. Chúng tôi không biết nếu những đứa bé tiêu thụ sữa không có nguồn gốc từ bò có thể bắt kịp đà tăng trưởng theo thời gian, hay không nữa. Thời gian sẽ có câu trả lời,” ông nói. “Chúng ta biết về kiến thức chung theo như các bác sĩ nhi khoa rằng những trẻ em trên một đường phân bậc nhất định về chiều cao có xu hướng ở lại trên đường phân bậc đó trong suốt thời thơ ấu cho đến tuổi trưởng thành.”

The findings are sure to add fire to the ongoing debate about the benefits of cow’s milk versus dairy alternatives. Amy Joy Lanou, a professor of health and wellness at the University of North Carolina-Asheville who was not involved in the research, said she had several issues with the study, most notably why only milk consumption was considered.

Những phát hiện này chắc chắn đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh luận đang diễn ra về lợi ích của sữa bò chống lại các sản phẩm thay thế. Bà Amy Joy Lanou, một chuyên gia sức khỏe và thể trạng tại Đại học North Carolina-Asheville người đã không tham gia vào cuộc nghiên cứu, đã nói rằng bà có vài vấn đề tranh cãi với nghiên cứu này, đáng kể nhất là tại sao chỉ việc tiêu thụ sữa được xem xét.

“It’s just odd to me why we wouldn’t be looking at the overall diets of the children,” Lanou said. “If they’re making the claim that it’s because it’s the difference in the types of milk the kids are drinking, well, what else are they eating?”

“Thật sự kỳ lạ đối với tôi vì sao chúng ta không nhìn vào tổng thể chế độ ăn của bọn trẻ,” bà Lanou nói. “Nếu họ đang tuyên bố rằng điều đó là bởi vì sự khác biệt trong loại sữa của những đứa trẻ đang uống, vậy những thứ chúng đang ăn thì sao?”

Lanou, whose research has led her to believe that cow’s milk is “not a necessary food,” said she believes the study makes an improper leap by implying that taller means healthier. “Taller children and heavier children are not necessarily healthier adults, or even healthier children,” she said. “I think they’re using height as a marker for health, and I’m not sure that’s appropriate.”

Bà Lanou, tác giả của một nghiên cứu đã làm cho bà tin tưởng rằng sữa bò “không phải là thức ăn cần thiết”, đã nói rằng bà tin tưởng nghiên cứu này đang tạo một bước nhảy vọt không đúng bằng cách ngụ ý rằng cao hơn có nghĩa là khỏe mạnh hơn. “Những đứa trẻ cao hơn và nặng hơn không nhất thiết lớn lên sẽ khỏe mạnh hơn, hay thậm chí khỏe hơn lúc còn nhỏ” bà nói. “Tôi nghĩ rằng họ đương sử dụng chiều cao như là một điểm mốc đánh giá sức khỏe, và tôi không chắc rằng điều đó là thích hợp.”

Connie Weaver, a professor of nutrition science at Purdue University who was also not involved in the study, said she found it interesting. “This is the first study that I recall directly comparing cow milk with plant-based beverages for a physiological benefit,” she wrote in an email. “We know that some of the plant beverages, almond especially, have lower protein contents so I have speculated that calcium absorption may be lower. This would suggest that cow’s milk is superior.”

Connie Weaver, một giáo sư về khoa học dinh dưỡng tại trường đại học Purdue, người cũng đã không tham gia cuộc nghiên cứu này, nói rằng bà thấy điều đó thú vị. “Đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên mà tôi nhớ về sự so sánh trực tiếp giữa sữa bò với thức uống từ nguồn gốc thực vật vì lợi ích sinh lý” bà viết trong một email. “Chúng tôi biết rằng một vài thức uống từ thực vật, đặc biệt là hạnh nhân, có lượng protein thấp vì vậy tôi suy đoán rằng sự hấp thụ canxi có thể thấp hơn. Điều này sẽ gợi ý rằng sữa bò thì tốt hơn”.

However, she says, “A wrong message would be if people who do not consume cow’s milk would decide to avoid the plant-based milks also.” The study suggests that one reason for the difference in height might be that plant-based milks do not stimulate insulin-like growth factor, or IGF as well as cow’s milk does. Studies have found that adults with higher levels of certain IGFs have increased risks of reproductive cancers. “Having less IGF may compromise height, but that may lower risk of fracture – and some cancers, too,” Weaver said.

Tuy nhiên, bà nói “ Sẽ là một thông điệp sai lầm nếu những người không tiêu thụ sữa bò cũng sẽ quyết định tránh luôn cả sữa có nguồn gốc thực vật”. Nghiên cứu này gợi ý rằng một lý do cho sự khác biệt về chiều cao có thể là do sữa nguồn gốc thực vật không kích thích insulin – như là tác nhân tăng trưởng, hay IGF cũng như là sữa bò làm được. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng người trưởng thành có mức IGF cao hơn có thể tăng nguy cơ ung thư sinh sản. “Có mức IGF thấp có thể cản trở chiều cao nhưng điều đó có thể giảm nguy cơ gãy xương – và cũng như một số bệnh ung thư” bà Weaver nói.

Overall, she would advise parents that “cow’s milk may be the best option, but plant-based beverages also provide much needed nutrients like protein, calcium, magnesium, potassium,” which is far better than what most kids might prefer to drink.

Nói chung, bà ấy sẽ khuyên các bậc phụ huynh rằng ”Sữa bò có thể là sự lựa chọn tốt, nhưng thức uống có nguồn gốc thực vật cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết như protein, canxi, magie, kali” điều này tốt hơn nhiều so với hầu hết những thứ mà trẻ em thích uống.

Lanou would tell parents who are already giving plant-based milks to their children not to worry — but to make sure their kids are getting enough protein from other sources throughout the day. Maguire said he’d like to see soy, almond and rice milks more tightly regulated to bring the industry, in line with cow’s milk.

Bà Lanou nói với các bậc phụ huynh, những người sẵn sàng đưa sữa có nguồn gốc thực vật cho những đứa trẻ của họ uống không cần lo lắng – nhưng phải chắc chắn con của họ đang nhận đủ protein từ các nguồn thực phẩm khác trong ngày. Maguire nói rằng, ông ấy muốn nhìn thấy sữa đậu, sữa hạt và sữa gạo được quy định chặt chẽ hơn để đưa vào ngành công nghiệp, ngang hàng với sữa bò.

“As a consumer and as a parent, you have to be pretty savvy when going to the grocery store to choose a non-cow’s milk beverage that has a similar nutritional value as cow’s milk,” he said. “Many of those beverages are marketed as being equivalent to cow’s milk when they’re not.”

“Là một người tiêu dùng và là một bậc phụ huynh, bạn phải hiểu biết kha khá khi đi đến cửa hàng tạp hóa để lựa chọn thức uống  sữa không có nguồn gốc từ bò nhưng lại có giá trị dinh dưỡng ngang với sữa bò“ ông ấy nói.  “Nhiều loại thức uống này được quảng cáo như là tương đương với sữa bò trong khi chúng không phải thế.”

Translated: Mai Nguyen

Source: cnn.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) drink dairy alternatives: uống các sản phẩm thay thế sữa bò
2. a tiny difference: một sự khác biệt rất nhỏ
3. (to) catch up their growth over time: bắt kịp đà tăng trưởng theo thời gian
4. the ongoing debate about: cuộc tranh luận đang diễn ra về
5. (to) have several issues with the study: có vài vấn đề tranh cãi với nghiên cứu này
6. the overall diets of the children: tổng thể các chế độ ăn của bọn trẻ
7. the plant beverages: những thức uống từ nguồn gốc thực vật
8. (to) increase risks of reproductive cancers: tăng các nguy cơ ung thư sinh sản
9. (to) get enough protein from other sources: nhận đủ protein từ các nguồn thực phẩm khác
10. (to) have a similar nutritional value as cow’s milk: có giá trị dinh dưỡng ngang với sữa bò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.