Việt Nam hành động để giải quyết vấn đề hút thuốc lá đáng báo động

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-19)

Vietnam works to tackle alarming smoking issues

Support hotlines have been set up and a tax hike has been mooted to tackle smoking in Vietnam, where more than 100 people are killed by smoking-related diseases per day.

Hỗ trợ đường dây nóng đã được thiết lập và việc tăng thuế đã được đề cập để giải quyết việc hút thuốc lá ở Việt Nam, nơi có hơn 100 người bị thiệt mạng do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá mỗi ngày.

Every year, Vietnam records approximately 40,000 smoking-related deaths. The figure is forecast to hit 70,000 in 2030. In 2015, Vietnamese smokers spent 31 trillion VND (1.36 billion USD) on tobacco, while total treatment expenses for smoking-related diseases exceeded 23 trillion VND (1.01 billion USD).

Hàng năm, Việt Nam ghi nhận xấp xỉ khoảng 40.000 ca tử vong liên quan đến hút thuốc lá. Số liệu này được dự báo sẽ đạt 70.000 vào năm 2030. Năm 2015, người hút thuốc lá Việt Nam đã chi 31 nghìn tỷ đồng (1,36 tỷ USD) cho thuốc lá, trong khi tổng chi phí điều trị cho các bệnh liên quan đến hút thuốc lá vượt quá 23 nghìn tỷ đồng (1,01 tỷ USD).

Experts believe the low prices of tobacco products are the main cause leading to its widespread use. An average tobacco pack is sold in Vietnam at fewer than 20,000 VND (0.87 USD), with the lowest price of 6,000 VND a pack. According to the World Health Organisation’s 2017 data, Vietnam was among 15 countries worldwide with lowest prices on tobacco.

Các chuyên gia tin rằng mức giá thấp của các sản phẩm thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn đến việc sử dụng tràn lan. Trung bình một gói thuốc lá được bán ở Việt Nam với mức giá chưa đến 20.000 VND (0,87 USD), với mức giá thấp nhất là 6.000 VND một gói. Theo dữ liệu năm 2017 của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam nằm trong số 15 quốc gia trên toàn cầu có mức giá thấp nhất cho thuốc lá.

The low prices result from the country’s small tax on tobacco. The tax per retail price in Vietnam is about 35 – 40 percent, compared to the world average of 56 percent and the WHO’s recommendation of 70 percent. The Ministry of Health has proposed raising the tax on a pack of cigarettes to 2,000 VND (0.088 USD).

Mức giá thấp là kết quả từ việc đánh thuế ít đối với thuốc lá của nước ta. Mức thuế trên mỗi giá bán lẻ ở Việt Nam là khoảng 35 – 40%, so với mức trung bình của thế giới là 56% và khuyến cáo của WHO là 70%. Bộ Y tế đã đề xuất tăng thuế trên mỗi gói thuốc lá lên 2.000 đồng (0,088 USD).

Meanwhile, the draft law on Special Consumption Tax, which will come into effect in 2020, plans to put a tax of 1,000 VND (0.044 USD) on a pack of 20 cigarettes or increase the tax from 75 to 80 percent of the tobacco’s price from 2020 onwards and from 80 to 85 percent from 2021 onwards. Currently, tax on tobacco products is 70 percent of the price set by producers.

Trong khi đó, dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt, sẽ có hiệu lực vào năm 2020, có kế hoạch đưa ra mức thuế 1.000 đồng (0,044 USD) cho mỗi gói 20 điếu thuốc lá hoặc tăng thuế từ 75 đến 80 phần trăm giá của thuốc lá từ năm 2020 trở đi và từ 80 đến 85 phần trăm từ năm 2021 trở đi. Hiện nay, thuế đối với các sản phẩm thuốc lá là 70% phần trăm của giá do các nhà sản xuất ấn định.

The taxation policy aims to gain additional tobacco tax revenue of 6.3 trillion VND (280 million USD) per year, decreasing the rate of male smokers by three percent and reducing 300,000 early deaths caused by smoking.

Chính sách về thuế nhằm giúp bổ sung doanh thu thuế của thuốc lá 6,3 nghìn tỷ đồng (280 triệu USD) mỗi năm, giảm tỷ lệ người hút thuốc lá ở nam giới khoảng ba phần trăm và giảm 300.000 ca tử vong sớm do hút thuốc lá.

According to the latest report from the Ministry of Health, all 63 provinces and cities in Vietnam have developed non-smoking areas, while 1,200 training courses on non-smoking have been held. Smoking bans were instituted at 1,200 schools nationwide, and 51,000 labourers have given up smoking.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế, tất cả 63 tỉnh thành ở Việt Nam đã phát triển các khu vực không hút thuốc lá, trong khi 1.200 khóa đào tạo về không hút thuốc lá đã được tổ chức. Việc cấm hút thuốc được tiến hành tại 1.200 trường học trên toàn quốc, và 51.000 lao động đã từ bỏ việc hút thuốc lá.

Since 2016, the Tobacco Consequences Prevention Fund under the Ministry of Health has assisted the operation of free hotlines supporting cigarette addicts at Bach Mai hospital in Hanoi and Gia Dinh People’s Hospital in Ho Chi Minh City, while helping eight other health facilities run consultations for people who want to quit smoking.

Kể từ năm 2016, Quỹ phòng chống hậu quả của thuốc lá thuộc Bộ Y tế đã hỗ trợ miễn phí hoạt động của các đường dây nóng giúp đỡ người nghiện thuốc lá tại bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội và Bệnh viện Nhân dân Gia Định ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giúp tám cơ sở y tế khác tham vấn cho những người muốn từ bỏ thuốc lá.

In 2017, more than 7,000 phone calls were placed for help on smoking addiction, while 8,400 patients were treated for cigarette addiction at nine hospitals.-VNA.

Trong năm 2017, có hơn 7.000 cuộc gọi được thực hiện để giúp đỡ về việc nghiện thuốc lá, trong khi có 8.400 bệnh nhân được điều trị nghiện thuốc lá tại 9 bệnh viện. – Theo TTXVN.

Translated: Hoàng Vũ

Source: en.vietnamplus.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. smoking-related diseases: các bệnh liên quan đến hút thuốc lá
2. total treatment expenses: tổng chi phí điều trị
3. the main cause leading to: nguyên nhân chính dẫn đến
4. a tobacco pack: một gói thuốc lá
5. the World Health Organisation: tổ chức Y tế Thế giới
6. the tax per retail price: mức thuế trên mỗi giá bán lẻ
7. the draft law: dự thảo luật
8. 2020 onwards: năm 2020 trở đi
9. the taxation policy: chính sách về thuế
10. (to) decrease the rate of male smokers: giảm tỷ lệ những người hút thuốc lá ở nam giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.