Yao Ming: Lớn hơn cả cuộc đời

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-15)

Yao Ming: Bigger than Life

Source: Youtube

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch để xem nghĩa Tiếng Việt

 

Yao Ming is one of the most influential individuals ever to live in the United States. So, how does a 22-year-old Chinese male, born in Shanghai, become an international superstar, who changes the way both cultures look at each other. Ming stands 7’6″, which makes him one of the tallest players ever to play the game, but that is not the extent of his power. Ming was tall, and talented.

Yao Ming là một trong những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất từng sống tại Hoa Kỳ. Vậy, làm thế nào mà một chàng trai Trung Quốc 22 tuổi, sinh tại Thượng Hải, trở thành một siêu sao quốc tế, người đã thay đổi cách mà cả hai nền văn hóa nhìn nhận về nhau. Ming đứng cao 7’6’’ (2 mét 29), điều khiến anh trở thành một trong những người chơi cao nhất từng tham gia giải đấu, nhưng đó không phải là mức độ về sức mạnh của anh. Ming cao, và tài năng.

Ming started his career in China, where he played for the Shanghai Sharks of the Chinese Basketball Association. That was the season when the Sharks won a CBA championship. He was able to negotiate a release from his contract with the Sharks, making him eligible for the National Basketball Association in 2002. Ming was one of the most sought-after players ever to come from China, and he was eventually drafted by the Houston Rockets.

Ming đã bắt đầu sự nghiệp của anh ở Trung Quốc, nơi anh đã chơi cho đội tuyển Shark Thượng Hải của hiệp hội bóng rổ Trung Quốc. Đó là mùa giải khi Shark giành chức vô địch CBA. Anh có thể đàm phán việc chuyển nhượng từ bản hợp đồng của anh với Sharks, điều này giúp anh đủ quyền tham gia cho hiệp hội Bóng Rổ quốc gia năm 2002. Ming là một trong những cầu thủ được săn đón nhất đến từ Trung Quốc và cuối cùng anh đã được chọn bởi Houston Rockets.

Ming found moderate success in the NBA. His size and strength made him a formidable presence. He was so big and talented that he could dominate any games just by being on the court. Ming led the Rockets to the team’s first playoff appearance in several years, but his statistical totals were not so impressive. Still, Ming was one of the most popular players in NBA history. The fans loved him, and voted him into the All-Star game eight times.

Ming đã có được thành công ở mức vừa chừng trong giải NBA. Thể hình và sức mạnh của anh khiến anh xuất hiện đáng gờm. Anh quá to lớn và tài năng đến nỗi có thể làm chủ bất kì các trận đấu nào chỉ cần ở trên sân. Ming đã dẫn dắt Rockets trở thành đội tuyển đầu tiên xuất hiện tại vòng đấu loại – playoff trong vài năm, nhưng tổng số thống kê của anh không quá ấn tượng. Tuy nhiên, Ming là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử NBA. Người hâm mộ yêu mến anh, và bình chọn anh vào All-Star game tới 8 lần.

Ming did create some degree of resentment from other players, most notably Shaquille O’Neal from the Los Angeles Lakers. O’Neal was one of the most dominant players in the game for a brief number of years, and in 2003, Ming outvoted O’Neal in an NBA fan vote by more than 250,000 votes. This angered O’Neal, who vowed to outplay Ming whenever the two giants met on the court.

Ming đã gây ra một vài sự phẫn nộ từ những cầu thủ khác, đáng chú ý nhất là Shaquille O’Neal từ Los Angeles Lakers. O’Neal là một trong những cầu thủ chiếm ưu thế nhiều nhất ở môn thi đấu này cho một vài năm ngắn ngủi, và năm 2003, Ming đã thắng phiếu O’Neal trong một cuộc bình chọn của người hâm mộ NBA với hơn 250,000 phiếu bầu. Điều này khiến O’Neal giận dữ, anh ta đã thề sẽ qua mặt Ming bất cứ khi nào hai gã khổng lồ đối đầu trên sân.

Translated by: Lê Trang

Source: eslfast.com

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Yao Ming là một trong những the most influential individual ever to live in the United States. Vậy, làm thế nào mà một chàng trai Trung Quốc 22 tuổi, sinh tại Thượng Hải, become an international superstar, người đã thay đổi cách mà cả hai culture nhìn nhận về nhau. Ming đứng cao 7’6’’ (2 mét 29), điều khiến anh trở thành một trong những người chơi cao nhất từng tham gia giải đấu, nhưng đó không phải là the extent of his power. Ming cao, và talented.

 

📌the most influential individual ever to live in the United States [phr]: cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất từng sống tại Hoa Kỳ
   /ðə/ /moʊst/ /ˌɪnfluˈenʃl/ /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ /ˈevər/ /tu/ /lɪv/ /ɪn/ /ðə/ /juˈnaɪtɪd/ /steɪts/
📌(to) become an international superstar [phr]: trở thành một siêu sao quốc tế
         /bɪˈkʌm/ /ən/ /ˌɪntərˈnæʃnəl/ /ˈsuːpərstɑːr/
📌culture [n]: nền văn hóa
   /ˈkʌltʃər/
📌the extent of his power [phr]: mức độ về sức mạnh của anh
   /ði/ /ɪkˈstent/ /əv/ /hɪz/ /ˈpaʊər/
📌talented [adj]: tài năng
  /ˈtæləntɪd/

Ming đã start his career ở Trung Quốc, nơi anh đã chơi cho đội tuyển Shark Thượng Hải của hiệp hội bóng rổ Trung Quốc. Đó là season khi Shark giành chức vô địch CBA. Anh có thể negotiate a release from his contract with Sharks, điều này make him eligible for hiệp hội Bóng Rổ quốc gia năm 2002. Ming là một trong những the most sought-after player đến từ Trung Quốc và cuối cùng anh đã được draft bởi Houston Rockets.

 

📌(to) start his career [phr]: bắt đầu sự nghiệp của anh
       /stɑːrt/ /hɪz/ /kəˈrɪr/
📌season [n]: mùa giải
    /ˈsiːzn/
📌(to) negotiate a release from his contract with [phr]: đàm phán việc chuyển nhượng từ bản hợp đồng của anh với
        /nɪˈɡoʊʃieɪt/ /ə/ /rɪˈliːs/ /frəm/ /hɪz/ /ˈkɑːntrækt/
📌(to) make him eligible for [phr]: giúp anh đủ quyền (tư cách) tham gia cho
       /meɪk/ /hɪm/ /ˈelɪdʒəbl/ /fər/
📌the most sought-after player [phr]: cầu thủ được săn đón nhất
  /ðə/ /moʊst/ /ˈsɔːt æftər/ /ˈpleɪər/
📌draft [v]: chọn
  /dræft/

Ming đã find moderate success trong giải NBA. Thể hình và sức mạnh của anh make him a formidable presence. Anh quá to lớn và tài năng đến nỗi có thể dominate any games chỉ cần ở trên court. Ming đã dẫn dắt Rockets trở thành đội tuyển đầu tiên appearance tại vòng đấu loại – playoff trong vài năm, nhưng statistical total của anh không quá impressive. Tuy nhiên, Ming là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử NBA. Người hâm mộ yêu mến anh, và bình chọn anh vào All-Star game tới 8 lần.

 

📌(to) find moderate success [phr]: có được thành công ở mức vừa chừng
        /faɪnd/ /ˈmɑːdərət/ /səkˈses/
📌(to) make him a formidable presence [phr]: khiến anh xuất hiện đáng gờm
       /meɪk/ /hɪm/ /ə/ /ˈfɔːrmɪdəbl/ /ˈprezns/
📌(to) dominate any games [phr]: làm chủ (kiểm soát) bất kì các trận đấu nào
       /ˈdɑːmɪneɪt/ /ˈeni/ /ɡeɪmz/
📌court [n]: sân (bóng rổ, tennis…)
    /kɔːrt/
📌appearance [n]: sự xuất hiện
    /əˈpɪrəns/
📌statistical total [phr]: tổng số thống kê
   /stəˈtɪstɪkl/ /ˈtoʊtl/
📌impressive [adj]: ấn tượng
    /ɪmˈpresɪv/

Ming đã gây ra một vài resentment từ những cầu thủ khác, đáng chú ý nhất là Shaquille O’Neal từ Los Angeles Lakers. O’Neal là một trong những cầu thủ chiếm ưu thế nhiều nhất ở môn thi đấu này for a brief number of years, và năm 2003, Ming đã outvote O’Neal trong một cuộc bình chọn của người hâm mộ NBA với hơn 250,000 phiếu bầu. Điều này khiến O’Neal giận dữ, anh ta đã thề sẽ outplay Ming bất cứ khi nào hai gã khổng lồ đối đầu trên sân.

 

📌resentment [n]: sự phẫn nộ
   /rɪˈzentmənt/
📌for a brief number of years [phr]: cho một vài năm ngắn ngủi
    /fər/ /ə/ /briːf/ /ˈnʌmbər/ /əv/ /jɪrz/
📌outvote [v]: thắng phiếu
  /ˌaʊtˈvoʊt/
📌outplay [v]: qua mặt (chơi vượt trội hơn)
  /ˌaʊtˈpleɪ/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.